fbpx

Jestem Tatą
-mam wpływ!

Kampania społeczna o Ojcostwie


29.10-20.11.2021

Czemu taki temat?

Wybór tematu projektu – świadomości roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom, wynika wprost z zadań, jakie spoczywają na organizacjach pozarządowych – wspieraniu działań państwowych oraz z dotychczasowej działalności, na której szczególnie skupia się Nasza Fundacja, a mianowicie wspieraniu mężczyzn w ich szerokopojętym rozwoju – dowiedz się więcej o naszej Fundacji na stronie.


Fundacja Gladius Gloriae

Kampania przemyślana jest tak, aby łączyła w sobie dwa elementy.  Chcemy powiedzieć o tym, że ojciec ma moc chronić swoje dziecko poprzez własny autorytet. Warto, a nawet trzeba też znać zagrożenia z jakimi współcześnie mierzą się ojcowie i dzieci, a sposoby radzenia sobie z nimi, to drugi element kampanii. Podczas kampanii odbędzie się sympozjum na temat ojcostwa, podczas którego wysłuchamy kilku paneli dyskusyjnych oraz będzie można wziąć czynny udział w debacie z naszymi gośćmi. Sympozjum odbędzie się 20.11.2021 r. w Gdańsku, prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową. Wydarzenie będzie transmitowane online.

W roku 2022 zaprosimy chętnych ojców na cykl szkoleń i warsztatów, podczas których chętni ojcowie będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności jak wspierać i budować bezpieczną, pełną zaufania relację z dzieckiem oraz z jakimi uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi mierzy się dzisiejsza młodzież. Na tę część kampanii będzie można zapisywać się droga mailową, od września do końca tego roku. Termin warsztatów to luty-czerwiec 2022.

Zmiana społeczna jaką chcemy osiągnąć poprzez nasz projekt to zwiększenie świadomości wśród mężczyzn o ich roli w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom.


Dwa powody Kampanii

Dotarliśmy do licznych badań i raportów, zarówno organów państwowych jak i naukowców oraz badaczy, o dwóch wzajemnie przenikających się problemach społecznych.

01. Niska świadomość

Pierwszym z nich jest niska świadomość ojców o znaczącej ich roli w wychowaniu dziecka, ponieważ głęboka i prawdziwa więź między rodzicem a dzieckiem, może przestrzec dziecko przed uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi.


02. Nieodpowiednia profilaktyka

Drugim problemem jest nieodpowiednia realizacja programów profilaktyki uzależnień przez jednostki samorządu terytorialnego.Opinia NIK

Profilaktyka uzależnień pod znakiem festynów i pogadanek

Władze samorządowe nierzetelnie realizują zadania dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków – ocenia NIK. Zamiast programów o sprawdzonej skuteczności, finansowane są głównie pogadanki, konkursy, wycieczki czy festyny.

W ocenie NIK, istotny wpływ na to jakie działania z zakresu profilaktyki podejmowały poszczególne gminy miało nierzetelne podejście do konstruowania gminnych programów profilaktycznych. Ich opracowanie powinno być poprzedzone dokładną diagnozą miejscowych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, która powinna prowadzić do ustalenia rozmiarów problemów, tendencji w zachodzących zjawiskach oraz wskazania kluczowych zagrożeń i potrzeb w tym zakresie. Kolejnym etapem powinien być wybór celów odnoszących się do zidentyfikowanych w diagnozie najważniejszych problemów.
Skontrolowane gminy, część lub wszystkie cele formułowały jednak na wysokim poziomie ogólności, co utrudniało im rzetelną ocenę skuteczności podejmowanych działań, a część tych celów nie miała żadnego związku ze zdiagnozowanymi problemami i zagrożeniami.


Raport NIKhttp://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/nik-profilaktyka-uzaleznien-2-szkoly-nie-realizujace-programow.jpg

Badania naukowe

Świadomość Ojców w Polsce

"Pytania mierzące postawy ojców wobec dzieci w kontekście zapobiegania zagrożeniom odsłoniły, iż co drugi mężczyzna (49,5%) głębiej się nie zastanawiał nad tym obszarem i prawie tyle samo procent (46,40%) uznało, że odpowiedzialność za przekazanie dziecku umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych ponosi szkoła, a 37,70% oceniło, iż głównie żona (matka dziecka) jest za to odpowiedzialna. Co trzeci respondent przyznał się, że nie wie za bardzo jak ma zagrożeniom zapobiegać."

Artykuł Journal od Education


O pierwszym problemie wypowiadają się Jan Urmański oraz Katarzyna Wac z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w artykule „Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci” opublikowanym w Journal of Education, Health and Sport w 2016 roku.

Szczególnie poruszyło nas kilka fragmentów ich pracy, dotyczących świadomości ojcowskiej: „Do kluczowych wniosków należy przede wszystkim wskazanie przez 94% ojców aktywnych przekonania co do wpływu na bezpieczeństwo dzieci. O 33% mniej ojców z grupy ogólnopolskiej zadeklarowało takie przekonanie. Można wnioskować, że aktywna postawa względem bycia ojcem silnie koreluje z poczuciem sprawczości. Ponadto ojcowie reprezentujący próbę ogólnopolską wskazują na inne źródła niebezpieczeństw niż ojcowie tzw. aktywni, w których ocenie pierwotnym źródłem niebezpieczeństwa dla młodego pokolenia jest brak silnej relacji rodzic – dziecko” oraz „Liczne badania wskazują, iż rodzinne właściwości, takie jak wsparcie i kontrola są czynnikami
chroniącymi przed zachowaniami ryzykownymi adolescentów, zaś ich brak do nich prowadziWniosek?

Czytając powyższe wyniki, trudno nie wyciągnąć wniosku, że kwestia uświadomienia mężczyzn jest tutaj pierwszym działaniem, jakie odrazu przyszło nam na myśl. Zwłaszcza, że w poprzez systematyczną działalność Fundacji, zyskaliśmy kontakt do licznej grupy mężczyzn. Zdając sobie sprawę z wyników poniższych badań, chcemy jednak nasz projekt umiejscowić nie tyle w samym Gdańsku ile w mniejszych miejscowościach i wsiach, ponieważ jak wykazały badania, mniejsza świadomość o roli ojca obecna jest wśród mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie i mniejszych miejscowości.


Grupa Docelowa

Charakterystyka grupy docelowej to mężczyźni w wieku 25-60 lat, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat. Zamieszkują teren Gdańska i okolicznych miejscowości. W projekcie rozróżniamy grupę beneficjentów pośrednich – to mężczyźni zamieszkujący całą Polskę, odbiorcy kampanii społecznej w mediach: na Facebooku, w radio, telewizji; oraz grupę beneficjentów bezpośrednich, którzy wezmą udział w spotkaniach z psychologiem i specjalistą od zachowań ryzykownych i uzależnień, będą oni mieć też możliwość współtworzyć dalej projekt: biorąc udział w sesji i opracowując z nami hasła i treści do drugiego etapu kampanii.


Miejsce realizacji zadania

Zadanie planujemy realizować na terenie Trójmiasta, a także powiatów Wejhejherowskiego, Kartuskiego, Puckiego, Gdańskiego – w celu współpracy z beneficjentami bezpośrednimi, natomiast całą kampania w sferze medialnej będzie miała zasięg ogólnopolski. Znalazłem informacje o działaniu kilku stowarzyszeń dla ojców jednak obecnie zaprzestały one działalności. Brakuje w Gdańsku i okolicach sprofilowanych działań na temat roli ojca, które miałyby rzetelną podstawę i konkretny wydźwięk. Podobne działania nie były wcześniej realizowane w województwie pomorskim.

Uważamy, że nasz projekt jest innowacyjny, ponieważ zakłada wielopłaszczyznowe podejście do tematu, a jego rezultaty mają mieć trwałe skutki w bezpośrednich doświadczeniach ojców. Nasz pomysł bazuje na badaniach, a diagnoza problemu jest oparta na konkretnych faktach. Zakładamy realizację własnych badań społecznych, które zmierzą poziom świadomości mężczyzn w ujęciu globalnym, następnie wśród beneficjentów bezpośrednich przeprowadzimy głębszą analizę problemu. Będą oni mieli możliwość uzupełnić braki wiedzy i skonfrontować swoje postawy ze specjalistami z zakresu psychologii i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom.

Kolejnym etapem będzie wyłonienie jeszcze węższej grupy, która będzie chciała użyczyć własnego wizerunku i doświadczeń do sesji zdjęciowej podsumowującej kampanię oraz weźmie udział w spotkaniach brain Storm, aby we współpracy z nami wypracować hasła podsumowujące kampanię, zapraszając na debatę. Ostatnim etapem naszego projektu będzie debata publiczna, w której każdy będzie mógł wziąć udział. Debata odbędzie się z udziałem specjalistów i gości specjalnych z zakresu socjologii, psychologii i tematyki ojcostwa, którzy będą odpowiadać nie tylko na pytania ojców ale również młodzieży i internautów. Spotkanie będzie otwarte w formie online lub stacjonarnie, jeśli będzie to możliwe.


http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/mapa-projektu2.jpg